Disclaimer

InRo human capital houdt kwaliteit en dus zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en actualiteit hoog in het vaandel. Zo ook voor onze website. Toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden optreden. InRo human capital behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze websites te wijzigen. InRo human capital aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. InRo human capital aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De content van deze site

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Inro human capital.